Prosjektering og rådgivning

Vi har dyktige ansatte som jobber med elektro, service og teknikk, rehabilitering, restaurering, ingeniør og arkitekt- tjenester. Vi har også murere, malere, tømrere og gartnere som er tilgjengelig for små og store oppdrag.

Arkitekt

Akasia leverer arkitekttjenester knyttet til restaurering og tilpassning av kirker og vernede bygg. Vi

tror at bruk er den beste formen for vern, og har et tett samarbeid med Riksantikvaren rundt metoder og endringer.

Vi kan blant annet bistå med

 • Tilbygg
 • Kirkelige, antikvariske og kommunale søknader
 • Universell utforming
 • Nye romplaner
 • Kontorløsninger
 • Restaureringsarkitekt

Interiørarkitekt

Akasia leverer interiørarkitekttjenester spesielt rettet mot kirker og verneverdige bygg med en målsettning om å ta vare på byggenes karakter og å tilpasse inngrep og endringer til den opprinnelige stilen.

Akasia har lang erfaring med arbeider knyttet til oppgraderinger knyttet til kirkerom, sakrestier, kontorer, kjøkken, toaletter og andre endringer i denne typen bygg.

Noen av spesialitetene våre er:

 • Kirkeinteriør og arkitektoniske tilpassninger
 • Valg av farger, møbler og materialer
 • Design av kirkeløpere
 • Tilpassning av moderne løsninger
 • Kontorløsninger
 • Universell utforming

Landskapsarkitekt og -ingeniør

Akasia har gjennom en årrekke bygget opp kompetanse på prosjektering av gravplasser og anlegg knyttet til kirker i Norge.

Vi prosjekter alt fra små utvidelser til Navnede minnelunder og store anlegg.

Vi kan bistå med alt fra forprosjekter og utredninger, til komplett prosjektering og saksbehandling, både på nye anlegg og på rehabilitering.

Vi har god kompetanse på både det juridiske og de tekniske kravene knyttet til gravplasser.

Rådgivning

Akasia leverer en rekke rådgivningstjenester som trekker på både bredden og dybden av kompetanse i konsernet. Vi leverer blant annet rådgivning/bistand på:

 • Antikvariske arbeider
 • Offentlig anskaffelse
 • Forprosjekter
 • Tilstandsanalyser
 • Verneplaner på gravplass
 • Vann og avløp
 • Trepleie/Bevaring
 • Elektro
 • Universell utforming

Tilstandsanalyser

Akasia har omfattende kompetanse på tilstandsvurdering av bygg og gravplasser,

både fagspesifikk kompetanse på murverk og trekonstruksjoner, men også helhetlig kompetanse

på bygg og landskap.

VI leverer tilstandsanalyser etter NS3424 og NS-EN 16096.

Der det er ønskelig leverer vi analyser i henhold til KA sin veileder, og kan bistå med å

legge data direkte inn i kirkebyggdatabasen. I tillegg til selve analysen kan vi også bistå

med offentlig anskaffelse, prosjektering og utførelse.

Som supplement til eller en del av tilstandsanalysene kan vi også levere

råteboring og droneinspeksjon. Dette gir oss en unik mulighet til å hente ut

viktig informasjon som ellers er vanskelig å få tak i.

Råtebor

Gir oss muligheten til å kartlegge råteskader uten å åpne konstruksjonen.

drone flying in sky

Drone

Gjør at vi kan skaffe oss oversikt over vanskelig tilgjengelige bygningsdeler uten dyr tilkomstteknikk. Dronen har også IR-kamera for termografering og RTK for nøyaktig geografisk plassering av ortofoto og 3D-modell av landskapet.

Laserscanning

Gir oss muligheten til å scanne bygg og vise en veldig presis nåsituasjon. Scannet kan også konverteres til 3D-tegninger og kan brukes til å kommunisere bygget til publikum.

Referanseprosjekt

Korskirken i Bergen

Korskirken totalrehabilitering 2015 – 2024. Kirken er en murkirke oppført første halvdel av 1100-tallet, med langskip fra middelalderen og korsarmer ulikt plassert på hver side av skipet på 1600 tallet.  Tårnet fra 1594 med våpenhus i vest, samt vesentlige ombygginger på 1800 tallet som utgjør det vi i dag kjenner som Korskirken. Kirken er på denne måten automatisk fredet, og står på Middelaldergrunn. Bygget har 600 sitteplasser og forvaltes av Bergen kirkelige fellesråd, men brukes av Kirkens bymisjon.

Domkirken i Bergen

Domkirken totalrehabilitering 2016 – 2026. Kirken er automatisk fredet murkirke fra slutten av 1100 tallet og har opp gjennom historien gjennomgått ulike tilbygg og ombygginger frem til den var ferdig bygget, som riksantikvaren har uttalt, i 1880 årene. Kirken rehabiliteres trinnvis samtidig med Korskirken, og er nå ferdig rehabilitert utvendig. Akasia kirke og gravplass AS har ivaretatt byggherres interesser gjennom prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse, foruten utførelse innenfor de fleste håndverksfag. Her kan nevnes spesielt murer, tømrer og elektriker fagene.

Mariakirken

Den automatisk fredede Mariakirken fra første halvdel av 1100 tallet ble totalrehabilitert 2010 – 1015. Akasia har ivaretatt byggherres interesser gjennom både prosjektledelse og byggeledelse, og har dessuten utført de fleste utførende fag. Av disse kan nevnes spesielt Murer, Tømrer, elektro og klima.

Antveit gravplass

Antveit gravplass ligger ved Åsane kirkegård, på motsatt side av Dalavegen. Den ble åpnet 12/8 2021 etter flere års planlegging og bygging. Arealet gravplassen ligger på er flatt, og for å dele området opp i mindre og mer fattbare «rom» er det anlagt 6 monumentale steinmurer som rammer inn og hever terrenget i feltene beregnet for kistegravlegging. Disse murene er tenkt som et «svar» på murene som ligger på Åsane kirkegård. De møter også besøkende til gravplassen og gir anlegget karakter av å være et monument.

Rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken

Etter mange måneders arbeid er rehabiliteringen av kirkedørene i Sandvikskirken nå ferdig. Arbeidet er utført av Akasia sine dyktige håndverkere.

Svolvær kirkegård

Øvsttun gravplass

Åsane kirkegård

Renovering av Korskirken

Fana NML

Minnelunden på Fana er saget ut av fjellet. Det gir innsikt i stedets geologiske historie. Bergartene på stedet oppsto som et resultat av den Kaledonske fjellkjededannelsen. Geologene regner med at dette startet for 500 millioner år siden, og at prosessen tok 100 millioner år. Det er to tektoniske plater, Laurentia og Baltica som kolliderte og ble «knadd» sammen. Fana ligger i den sørlige delen av fjellformasjonen som kalles Bergensbuene som strekker seg herfra og helt opp i Lindås.

Avaldsnes kirke

Fyllingsdalen navnet minnelund