Antveit gravplass

Antveit gravplass ligger ved Åsane kirkegård, på motsatt side av Dalavegen. Den ble åpnet 12/8 2021 etter flere års planlegging og bygging. Arealet gravplassen ligger på er flatt, og for å dele området opp i mindre og mer fattbare «rom» er det anlagt 6 monumentale steinmurer som rammer inn og hever terrenget i feltene beregnet for kistegravlegging. Disse murene er tenkt som et «svar» på murene som ligger på Åsane kirkegård. De møter også besøkende til gravplassen og gir anlegget karakter av å være et monument.

Navnet minnelund er anlagt som en portal ved inngangen til gravplassen. Minnesmerkene er store skiferheller som er satt på høykant. De kommer fra skiferbruddet i Jondal, i likhet med resten av murene som er benyttet i steinmurene. Veien gjennom er lagt som en svak S-form for å gradvis avdekke anlegget etter hvert som man beveger seg gjennom portalen. 

Gravfeltene på «utsiden» av internveien er i hovedsak for urnegraver, bortsett fra feltet lengst mot sydøst, der det ligger retningsbestemte kistegraver. Der er det også en liten seremoniplass. Det er anlagt graver med dobbel dybde på deler av kistefeltene. Antveit har kapasitet på rundt 4 500 graver. 

Det er anlagt miljøstasjon sentralt i nærheten av inngangen. Gravplassen har belysning som dimmes ned når det ikke er mennesker som beveger seg på området. Kjøreporten har tilgangskontroll. Tinestrømuttak er plassert slik at de kan levere strøm til gravtinere der de skal brukes. Vannposter kan brukes av drift og etterlatte er distribuert slik at man ikke skal trenge å gå mer enn 30 meter. 

Det er anlagt elveløp og i det er det lagt til rette for at fisk skal ha levekår. Gledelig var det å observere fisk i elven allerede før gravplassen ble tatt i bruk!